Menu

صورت های مالی

ارسال شده: بهمن 20, 1395

گزارش عملکرد مدیران

ادامه مطلب
ارسال شده: بهمن 20, 1395

صورت مالی برای سال مالی منتهی به 1395/10/30

ادامه مطلب
ارسال شده: بهمن 20, 1395

واریز سود منتهی به 1395/11/15

ادامه مطلب
ارسال شده: بهمن 13, 1395

گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی به30/10/95

ادامه مطلب
ارسال شده: مهر 25, 1395

نامه اعلام واریز سود منتهي به 1395/07/15 به مدیر اجرانامه اعلام واریز سود منتهي

ادامه مطلب
ارسال شده: شهریور 24, 1395

گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی به 95/4/31

ادامه مطلب
ارسال شده: شهریور 23, 1395

نامه اعلام واریز سود منتهي به 1395/06/15 به مدیر اجرا

ادامه مطلب
ارسال شده: مرداد 30, 1395

صورت های مالی شش ماه منتهی به 31/04/1395 (حسابرسی نشده)

ادامه مطلب
ارسال شده: مرداد 30, 1395

گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی شش ماه منتهی به 31/04/1395

ادامه مطلب
ارسال شده: مرداد 20, 1395

نامه اعلام واریز سود منتهي به 1395/05/15 به مدیر اجرا

ادامه مطلب
ارسال شده: مرداد 18, 1395

گزارش مدیر اجرا برای عملکرد 3 ماهه منتهی به 1395/04/31

ادامه مطلب
ارسال شده: تیر 23, 1395

نامه اعلام واریز سود منتهي به 1395/04/15 به مدیر اجرا

ادامه مطلب
ارسال شده: خرداد 24, 1395

نامه اعلام واریز سود منتهي به 15/02/1395 و 15/03/1395 به مدیر اجرا

ادامه مطلب
ارسال شده: خرداد 18, 1395

گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی به 30/1/95

ادامه مطلب
ارسال شده: خرداد 10, 1395

گزارش مدیر اجرا برای عملکرد 3 ماهه منتهی به 1395/01/31اصلاح شده در مجمع

ادامه مطلب
RSS
12345انتها
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان