Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتداي ماه سوم فعاليت تا ٦٠ روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

ردیف شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق
1-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 20% از دارایی های صندوق که به بند 1 اختصاص داده شده اند
2-1 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از دارایی های صندوق که به بند 1 اختصاص داده شده اند
3-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
4-1 واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
5-1 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
6-1 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
2 اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق
1-2 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40% از دارایی های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند.
2-2 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30% از دارایی های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند.
3-2 سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 25% از کل دارایی های صندوق
3 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق

*رعایت نصاب حداقل سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام در صندوق های سرمایه گذاری و نصاب حداکثر سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

** منظور از سرمایه گذاری صندوق ها در سایر صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از صندوقهای سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آن ها وجود دارد

*** در جدول ترکیب دارایی های صندوقهای سرمایه گذاری در سهام و مختلط، فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر میتواند تا 15% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

**** به ازای هر سه درصد (3%) از کل دارایی های صندوق که در انواع اوراق صکوک شرکت ها از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری شود، مشروط به این که مجوز انتشار آن ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد، یک درصد از حداقل نصاب مذکور در بند 1 جدول کاهش می یابد.

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان